کاهش مدت طرح رشته پوست

                     درخواست کاهش مدت زمان طرح رشته تخصصی پوست20181109_173819.jpg

امضای این دادخواست

By signing, I authorize فروغ قائدی to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook