بیانیه جامعه دامپزشکی کشور درحمایت از دکتر حسن روحانی

20170517_104631.png


جامعه دامپزشکی کشور    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize جامعه دامپزشکی کشور to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook