درخواست دستیاران و فارغ التحصیلان رشته ی روانپزشکی جهت برگزاری آزمون بورد تخصصی در بهمن سال 97 طبق تقویم آزمون های وزارت بهداشت

قائم مقام محترم دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

جناب آقای دکتر اسماعیل ایدنی

با سلام و احترام

بدینوسیله ما دستیاران و فارغ التحصیلان رشته ی روانپزشکی خواهشمندیم مطابق مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1397 منتشر شده توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر برگزاری دوره 66 آزمون بورد تخصصی در مورخ 97/11/11، دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا این آزمون در رشته ی روانپزشکی نیز برگزار شود.

با سپاس از لطف و عنایت شما

رونوشت به:

دبیر محترم هیأت ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﺑﻮرد ﺗﺨﺼﺼﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر  

 


دستیاران و فارغ التحصیلان رشته ی روانپزشکی    تماس با مؤلف دادخواست

Facebook