اعتراض دامپزشکان به مصوبه نظام پزشکی


جمعی از دامپزشکان و دانشجویان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize جمعی از دامپزشکان و دانشجویان to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook