اعتراض به سهمیه های مختلف اعمال شده در آزمون های گزینش مراکز آموزش عالی و تخصصی

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...
Facebook