اعتراض به تبعیض مالیاتی جامعه پزشکی و درخواست عدالت اجتماعی و شفافیت مالیاتی برای تمام مشاغل

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...
Facebook