دادخواست الزام بانک مرکزی به جبران خسارت ملی بدلیل کاهش ارزش ریال و پیشگیری از حذف صفر

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook