نامه جمعی از پزشکان، اساتید و دانشجویان حوزه سلامت و پرسنل کادر درمان به سران محترم قوا

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...
Facebook