درخواست از وزراي محترم امورخارجه، علوم و بهداشت جهت تسریع مراتب پيگيري آزادي دكتر مسعود سليماني دانشمند برتر حوزه سلولهاي بنيادي از بازداشتگاههاي آمريكا

Statistics

Cityامضاها
تهران (ایران) 1058
اصفهان (ایران) 242
Tehran (ایران) 126
مشهد (ایران) 125
شیراز (ایران) 60
کرج (ایران) 54
اهواز (ایران) 47
تهران (ایالات متحدهٔ امریکا) 45
ساری (ایران) 37
قم (ایران) 35
همدان (ایران) 31
زنجان (ایران) 29
یزد (ایران) 29
تبریز (ایران) 28
کرمانشاه (ایران) 27
Isfahan (ایران) 25
کرمان (ایران) 22
Esfahan (ایران) 22
رشت (ایران) 19
تهران (بریتانیا) 17
اراک (ایران) 15
اصفهان (ایالات متحدهٔ امریکا) 14
بجنورد (ایران) 13
ارومیه (ایران) 13
Mashhad (ایران) 12
گرگان (ایران) 12
بیرجند (ایران) 12
شاهرود (ایران) 10
Ahvaz (ایران) 10
Shiraz (ایران) 10
کاشان (ایران) 10
آبادان (ایران) 9
یاسوج (ایران) 9
آمل (ایران) 8
قزوین (ایران) 8
اردبیل (ایران) 8
Tabriz (ایران) 8
بندرعباس (ایران) 8
بوشهر (ایران) 7
Zanjan (ایران) 7
سمنان (ایران) 7
تهران (فرانسه) 7
Tehran (ایالات متحدهٔ امریکا) 7
ایلام (ایران) 6
بابل (ایران) 6
سبزوار (ایران) 6
نیشابور (ایران) 6
تهران (آلمان) 6
karaj (ایران) 6
خرم آباد (ایران) 6
مشهد (ایالات متحدهٔ امریکا) 5
بندرعباس (ایران) 5
شوشتر (ایران) 5
خمینی شهر (ایران) 5
سنندج (ایران) 5
بروجن (ایران) 5
ورامین (ایران) 5
خوی (ایران) 5
تاریخامضاها
2019-11-08 1
2019-10-31 3
2019-10-29 1
2019-10-27 6
2019-10-26 1
2019-10-21 4
2019-10-18 1
2019-10-15 1
2019-10-12 3
2019-10-10 5
2019-10-09 6
2019-10-08 3
2019-10-07 1
2019-10-06 5
2019-10-05 4
2019-10-04 2
2019-10-03 1
2019-10-01 1
2019-09-30 1
2019-09-26 2
2019-09-23 1
2019-09-22 2
2019-09-20 1
2019-09-16 2
2019-09-15 5
2019-09-14 7
2019-09-13 5
2019-09-12 12
2019-09-11 19
2019-09-10 14
2019-09-09 55
2019-09-08 64
2019-09-07 15
2019-09-06 1
2019-09-05 15
2019-09-04 13
2019-09-03 2
2019-09-02 5
2019-08-31 1
2019-08-30 1
2019-08-18 1
2019-08-15 1
2019-08-08 3
2019-08-06 1
2019-07-29 5
2019-07-28 1
2019-07-14 2
2019-07-12 1
2019-07-08 1
2019-07-07 1
2019-07-06 1
2019-07-05 1
2019-07-04 2
2019-07-02 2
2019-07-01 1
2019-06-28 1
2019-06-27 1
2019-06-25 1
2019-06-24 2
2019-06-22 1
2019-06-21 1
2019-06-20 3
2019-06-19 1
2019-06-16 2
2019-06-15 3
2019-06-14 1
2019-06-12 1
2019-06-11 2
2019-06-09 3
2019-06-08 9
2019-06-07 1
2019-06-05 2
2019-06-04 2
2019-06-03 3
2019-06-02 2
2019-06-01 2
2019-05-31 14
2019-05-30 9
2019-05-28 13
2019-05-27 38
2019-05-26 34
2019-05-25 96
2019-05-24 79
2019-05-23 74
2019-05-22 149
2019-05-21 440
2019-05-20 774
2019-05-19 838