اعتراض به شهریه های درس های حذف شده و مردودی دانشجویان جدید الورود97 دانشگاه الزهرا

Statistics

تاریخامضاها
2019-09-10 1
2019-07-30 1
2019-07-24 0
2019-07-13 1
2019-07-12 1
2019-07-06 1
2019-07-01 1
2019-06-26 1
2019-06-25 2
2019-06-24 1
2019-06-23 2
2019-06-22 1
2019-06-21 1
2019-06-19 3
2019-06-18 3
2019-06-17 6
2019-06-16 8
2019-06-15 23
2019-06-14 74
2019-06-13 115
2019-06-12 350
2019-06-11 47تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook