مدیریت امضاها

قبل از مدیریت امضاها باید ایمیل خود را تایید کنید.

Do you want to manage the signatures of a petition you have created yourself?

لطفاً‌ ایمیل خود را دوباره وارد کنید.


یک ایمیل حاوی لینک برای تایید آدرس ایمیل خود، دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.