ابلاغ عزل و عدم صلاحیت نمایندگان اعضای بازنشسته ارتش در کانون بازنشستگان آجا

فراخوان اعضای کانون بازنشستگان آجا

ابلاغ عزل مدیرعامل, هیأت مدیره, بازرسان و نمایندگان مجمع استانی وعدم صلاحیت حضور آنان در کانون بازنشستگان آجا
 همچنین اعلام نظرقاطع اعضای محترم کانون در موارد صدرالأشاره و استقلال کانون بازنشستگان 

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل، از پیش کسوتان و کهن سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سهامداران موسسه خصوصی ( کانون باز نشستگان) پرسنل سابق آجا بدینوسیله عدم رضایت قاطع و اعتراض خود را با امضاء این کارزار نسبت به حضور تمام نمایندگان منتخب اعم از (هیأت مدیره ؛مدیرعامل؛ بازرسان و نمایندگان مجمع استانها )که با انقضا مدت نمایندگی برخلاف قانون و تخلف آشکار از مفاد اساسنامه مورخ 1392 که مدت نمایندگان مجمع عمومی ( کانونهای استان ها مستقر در تهران) وهمه اعضای هیات مدیره را برای یک دوره سه ساله معین کرده است  که در هر حالت و وضعیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و نمایندگان مجمع به هیچ وجه اختیار ازدیاد مدت نمایندگی خود پس از انقضای مدت نمایندگی   (سه سال) را نداشته و چنین اذنی نیز دریک همه پرسی ازسوی اعضاء و سهامداران محترم بازنشسته نیز به آنان اعطا نگردیده است اعلام می داریم. بنابراین هر نوع تغییر پس از اتمام مدت نمایندگی      (سه سال) به بهانه و دلایل موهوم، نوعا سوء استفاده از موقعیت و تقلب نسبت به قانون و عدم رعایت مصلحت موکلین و اعضا با توجه به موازین قانونی و بررسی در جزییات اعمال انجام شده مصداق بارزی است که از آن برداشت مجرمانه می شود که این معضل موجب اعتراضات شدید ما بازنشستگان میباشدو با اعلام و ابلاغ عزل کلیه عناصر متخلف بدینوسیله از طریق وکلای رسمی با واسطه به وکلای محترم دادگستری گروه (تثبیت مایملک ) وکالت پیگیری موضوع را درمراجع قضایی( کیفری وحقوقی) تا حصول نتیجه با تنفیذ عزل و عنداللزوم با جلب نظر کارشناسان اعطا مینماییم . با عنایت به موارد فوق ما بازنشستگان آجا خواهان عزل نمایندگان غیر قانونی فعلی و تعیین اعضای هیات امنا جایگزین هیات مدیره سابق و اصلاح اساسنامه  برابر نظر وکلای منتخب (در گروه تثبیت مایملک) از طریق مجاری قانونی می باشیم.  
لوگوی_شهاب.jpeg


کانون بازنشستگان آجا    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize کانون بازنشستگان آجا to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your phone number publicly online.