«و عموم مردم»


پروژه اي از ديده بان شفافيت و عدالت    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize پروژه اي از ديده بان شفافيت و عدالت to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook