«و عموم مردم»


پروژه اي از ديده بان شفافيت و عدالت    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم پروژه اي از ديده بان شفافيت و عدالت که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...