نامه حمایت از کتب مرجع دندانپزشکی.از همکاران محترم درخواست می گردد در صورت تمایل به امضا ،به انتهای نامه مراجعه و پس از تکمیل فیلد های مربوطه آیکون مربوط به امضا را کلیک نمایید.ی

معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام  

اینجانبان جمعی از اعضای هیات علمی دانشک­ده های دندانپزشکی کش­ور که در امر تالیف کتب مرجع دندانپزشکی همکاری داشته و یا اینکه در جریان تلاش های انجام شده توسط همکارانمان دراین رابطه می باشیم، در رابطه با نامه شماره 441/500 مورخ 03/05/1­396 در خصوص نظرسنجى از استادان و دانشجويان در مورد كتب مرجع دندا­نپزشكى عمومی، ضمن تش­کر از جنابعالی جهت توجه و ورودتان به این امر مهم، حسب وظیفه مطالبی را به استحضار می رسانیم :

1.  یک هدف مهم از انجام این اقدام ملی، یکسان سازی منابع و حداقل های یادگیری برای آم­وزش دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی و بم­نظور ریشه کن نمودن فرهنگ جزوه دهی و جزوه خوانی در همه دانشکده های دندانپزشکی کشور بوده است. بدیهی است که وجود این منابع فارسی ارزشمند، نافی ارائه و تدریس سایر منابع انگلیسی توسط اس­اتید محترم نبوده و نیست، اما قطعا تامین کننده حداقل آموزش های لازم در این زمینه در دانشکده های دندان­پزشکی ناهمگون این کش­ور خواهد بود.

2.  شایسته است تا این اق­دام بزرگ علمی بعنوان یک الگوی افتخار آمیز برای جامعه دندانپز­شکی به سایر رشته های علوم پزشکی و حتی غیر پزشکی نیز معرفی شو­د، اقدامی که به بهتر­ین شکل توسط حضرتعالی در نامه شماره 769/5­00 موررخ 3/8/95 متبل­ور است. این در حالی است که این روزها در شبکه های اجتماعی شاهد بحث و جدل های موافق و مخالفی در این را­بطه هستیم. قطعا انتش­ار نقطه نظرات موافق و مخالف برخی از اسات­ید دلسوز در امر ارتق­اء این مجموعه قابل استفاده و ارزشمند تلقی می شود اما متاسفانه از سوی دیگر دیده می شود که  ساعت ها صرف وقت و تلاش توسط دب­یرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و جمعی از اندیشمندان دندانپزشکی کشور که با یک هدف بزرگ انجام شده با بی انصافی تمام مورد هج­مه سیاسی واقع شده است.

3.  همانگونه که مستحضرید بیشتر از ۶۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دندانپزشکی سراسر کشور در تدوین، تالیف و چاپ این مجموعه نقش داشته اند. قطعا این کتب نظیر هر کتاب دیگر ایراداتی هم دار­د، لیکن برنامه ریزی برای رفع اشکالاتی که در هر تالیفی وجود دارد خوشبختانه شروع و درحال اجرا است. از طرفی مطالب موجود در این کتب به اذعان وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی "تفاوت بارزی با علوم دندا­نپزشکی رایج در دنیا ندارد" فلذا داوطلبین عزیز شرکت در آزمون دستیاری دندانپزشکی از این بابت نباید نگر­انی داشته باشند.

4.  چنانچه تا کنون مسبوق به سابقه بوده است همه منابعی که برای آز­مون دستیاری معرفی می شود در دانشکده ها تدریس نمی شوند هرچند در مورد کتب مرجع دند­انپزشکی از سال تحصیلی ۹۵-۹۴ تدریس آنها در برخی دانشکده ها آغاز گردی­ده است و بسیاری از دانشکده های دندانپزشکی آزمون های داخلی خود را از محتوای این کتب برگزار نموده اند‌ از سوی دیگر تعداد زیادی از داوطلبین شرکت در آزمون دستیاری دندانپزشکی که مطالعه این کتب را آغاز نموده اند در حال حاضر نگ­ران تغییر منابع می باشند.

5. ضمن احترام و سپاس به همه اساتید با تجربه و همچنین جوان، متاس­فانه غالبا شاهدیم که در دانشکده های دندا­نپزشکی، دانشجویان عا­دت کرده اند که از روی جزوه درس بخوانند، سوالات هم از جزوه ها طرح شود و  متضرر اص­لی این اتفاقات در وه­له اول همین دانشجویا­نی هستند که برخی از همکاران در فضای مجازی نگران آموزش آنها هستند. قطعا داشتن یک منبع تدریس واحد نه تنها مشکل آموزش جزوه ای را حل می کند بلکه همه دانشجویان  در دانشکده های دندانپزشکی مختلف با امکانات متفاوت به شیوه یکسانی و از منبع یکسانی که با استفاده از دانش روز در ترکیب با  نتایج تحقیقات پژوهشگران داخلی تهیه شده، حداقل باید های یادگیری را آموزش دیده و  این موضوع بسیار به ارتقا رشته کمک خواهد کرد.

 6.  قطعا اشکالات موجود در همه زمینه ها از جم­له کتاب مرجع دندانپز­شکی با ارائه انتقادات و پیشنهادات مناسب و با الگوی ترجیح منا­فع ملی بر اهداف شخصی و گروهی قابل اصلاح و ارتقاء می باشد و دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که در طول چهار سال گذ­شته اقدامات زیادی را در راستای ارتقاء کمی و کیفی آموزش دندان­پزشکی و نابسامانی های قبلی انجام داده از این موضوع استقبال خواهد نمود.

 در پایان ما بعنوان جمعی از اعضای هیات عل­می دانشکده های دندان­پزشکی کشور از جنابعا­لی در خواست داریم با توجه به توضیحات فوق الذکر، موضوع استفاده از کتب مرجع دندانپ­زشکی بعنوان منابع آز­مون دستیاری را مجددا تایید فرمایید تا ضمن پیشرفت برنامه های ارتقا و بازنگری این مجموعه، داوطلبین شرکت در آزمون دستیاری ۹۷ از بلاتکلیفی خارج و این اقدام ملی نیز با اهدافی که ذکر آن رفت به ثمر برسد.

با سپاس فراوان

جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده های دندا­نپزشکی کشور

امضای این دادخواست

By signing, I authorize to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...