اعتراض به بخشنامه جدید معاونت درمان در خصوص عدم استفاده از سونوگرافی توسط متخصصین زنان

وزير محترم بهداشت و درمان
جناب اقاي دكتر هاشمي
احتراما
ما متخصصان زنان ميهن پهناور اسلامي،كه بار حفظ سلامت مادران وزنان اين سرزمين را برعهده داريم،بدينوسيله اعتراض خود را نسبت به بخشنامه جديد معاونت درمان ان وزارتخانه در خصوص عدم استفاده از سونوگرافي توسط متخصص زنان اعلام مي داريم.
همانطور كه همگان مستحضر هستيم ،به برکت جمهوري اسلامي تعداد زيادي متخصص زنان زن ،پرورش و آموزش ديده اند كه در كوريكولم آموزشي شان ،سونوگرافي زنان و مامايي از سال اول دستياري وجود داشته و سونوگرافي جزء لاينفك اين رشته بوده است.
در حال حاضر كه مهمترين شاخص بهداشتي هركشور سلامت مادران و زنان و كاهش امار مرگ و مير مادري و نوزادي است،كمك شايان متخصصين زنان به كمك سونوگرافي در اين راستا واضح و مبرهن است ،تا با تصميم گيري سريع و بدون اتلاف وقت،در همان ويزيت تكليف بيمار مشخص شود و وقت و كرامت بانوي ايراني حفظ شود.
متاسفانه حركات ناخوشایند عده اي از همكاران راديولوژيست و مصاحبه با اصحاب رسانه سبب مشوش كردن افكار عمومي و نگراني مردم شده است و علم كردن قانون منع خود ارجاعي كه در كشور امريكا هم عملي نشده است،نشان ميدهد كه ما بايد براساس جامعه و فرهنگ خود ،بهداشت و درمانمان رابومي سازي كنيم و استقلال خود را حفظ نماييم.
گروه عظيم متخصصين زنان كشور بر اين باور است كه جوسازي و تحريكِ افكار عمومي و اعتصاب راه درستي براي رسيدن به اهداف نبوده و اميدواريم با درايت جنابعالي مشكل حل شده و ارامش به جامعه پزشكي باز گردد ،چرا كه اگر حتي چند ساعت متخصصين زنان بخواهند حركتي مشابه متخصصين راديولوژيست نشان بدهند معلوم نيست كه چه بر سر سلامت زنان ما خواهد امد؟.
با تشكر
متخصصين زنان و زايمان ايران


انجمن متخصصین زنان و زایمان    تماس با مؤلف دادخواست