مخالفت باطرح غیرکارشناسی واگذاری داروهای درمان اعتیادبه داروخانه هاجهت عرضه به بیماران


دبیرکل محترم ستادمبارزه باموادمخدرکشور
وزیرمحترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی

باسلام وادای احترام

بدینوسیله اینجانبان درمانگران اعتیادسراسرکشورمخالفت کامل خودباطرح غیرکارشناسی تفکیک بخش درمان ازداروی مراکزدرمان سوء مصرف مواد_وواگذاری داروهای درمان اعتیادبه داروخانه هاجهت عرضه به بیماران که باعث نقصان درفراینددرمان می گردد_را اعلام نموده
وباتوجه خطرات ناشی ازاین طرح عواقب آن راپیشاپیش گوشزدنموده ومسوولین محترم راازاجرای آن برحذرمیداریم

مستندات ,دلائل ,جزییات واطلاعات تکمیلی پیوست می باشد

والامرالیکم

درمانگران اعتیادسراسرکشور

کانون سراسری درمانگران اعتیاد

امضای این دادخواست

By signing, I accept that DRDARIUSH will be able to see all the information I provide on this form.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: