افزایش عادلانه حقوق داروسازان مسئول فنی


به نام خدا

ما داروسازان مسئول فنی شاغل در داروخانه ها، بیمارستان ها و صنایع داروسازی، نسبت به پایین بودن دستمزد اعلامی سالانه انجمن داروسازان در خصوص مسئولین فنی شاغل در داروخانه ها، بیمارستان ها و صنایع، معترض بوده و خواهان افزایش عادلانه حقوق مسئولین فنی شاغل در کشور به رقم پیشنهادی کارگروه مسئولین فنی هستیم.
رقم پیشنهادی کارگروه مسئولین فنی در سال ۱۳۹۹ برای داروخانه های شهری ۱۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان به صورت خالص پرداختی، داروخانه های بیمارستانی ۱۴٫۹۳۳٫۰۰۰ تومان به صورت خالص دریافتی و صنایع ۱۳٫۵۰۸٫۲۰۰ تومان به صورت خالص دریافتی به ازای ۴۴ ساعت کار در هفته می باشد. این کارگروه بر مبنای مستندات متقن، برگزاری جلسات متعدد، تورم سالیانه کشور و در نظر گرفتن اصل ۴۱ قانون کار از انجمن داروسازان به عنوان نماینده قانونی این قشر زحمتکش درخواست برقراری عدالت در دستمزد داروسازان را دارد. 

 
 

 


کارگروه مسئولین فنی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize کارگروه مسئولین فنی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا