درخواست حمایت از پزشکان متخصص کودکان در ایام شیوع کرونا ورسیدگی به وضعیت معیشت آنان

معاونت محترم درمان مستقيم سازمان تامين اجتماعي 

با سلام 

احتراما با توجه به شيوع ويروس كوويد ١٩ طي ماههاي اخير وادامه همه گيري تا ماههاي بعد  به گواهي منابع مطلع وزارت بهداشت اين موضوع علاوه بر تاثير مستقيم بر امنيت ذهني ورواني پزشكان و خانواده هايشان و شوربختانه درگيري تعدادي از همكاران به اين بيماري  اثرات ديگري هم داشته وآن تعطيلي نا خواسته تعداد زيادي از بخش ها ودر مانگاهها يا كاهش قابل ملاحظه بيماران سرپايي وبستري بدليل هراس بيماران بوده كه منجر به كاهش چشمگير كاركرد بيمارستانها وبالتبع پزشكان شاغل در درمان مستقيم شده است كه عليرغم اجبار به حضور وآماده باش در بيمارستانها ودر معرض قرار گرفتن مستقيم وغير مستقيم اين ويروس خطرناك  متاسفانه اقدام موثر و ادامه داري مبني بر ترميم  حقوق  وجبران خسارت اين شرايط اجباري ونا خواسته به عمل نيامده است و آنچه مسلم است توجه به مشاهدات ومستندات علي رغم  برخي ادعاها تا مدتها مواجه با  كمبود مراجعين وكاهش قابل ملاحظه در امد ها خواهيم بودبا عنایت به اینکه از قبل نیز دریافتی متخصصین کودکان از سایر متخصصین هم رده وحتی پزشکان عمومی  کمتر بوده ومورد توجه لازم قرار نگرفته وشرایط کنونی وضعیت را بغرنج تر نموده است  لذا از آن مقام محترم  تقاضا داريم در جهت مديريت اين بحران كه با توجه به بدتر شدن مداوم شرايط اقتصادي بطور جدي بر معيشت وامنيت رواني و انگيزش ونهايتا بهره وري پزشكان زحمتكش شاغل در واحدهاي ملكي سازمان اثر گذاشته  جهت تدوين واجراي پروتكل حمايتي شرايط خاص دستور رسيدگي واقدام عاجل مبذول گردد

 با تشكر                                                             

 جمعي از پزشكان متخصص  کودکان واحدهاي ملكي سازمان تامين اجتماعي  كشور                                       


جمعی از متخصصین کودکان شاغل در واحدهای ملکی سازمان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize جمعی از متخصصین کودکان شاغل در واحدهای ملکی سازمان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا