نامه سرگشاده آسیفا ایراناعضای آسیفا ایران    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize اعضای آسیفا ایران to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook