97 پیگیری مشکلات آزمون جامع پیش درمانگاهی دانشجویان دامپزشکی بهمن ماه

4_57894589940828749321.pngاین نامه فردا ویرایش نهایی میشود و ایرادات فنی و نگارشی ان برطرف


جمعی از دانشجویان دامپزشکی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize جمعی از دانشجویان دامپزشکی to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook