نامه دامپزشکان به رییس محترم جمهور


جمع کثیری از دامپزشکان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم جمع کثیری از دامپزشکان که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...