نامه درخواست متخصصین پزشکی خانواده کشور از معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پرداخت سرانه متخصصین پزشکی خانواده

Statistics

تاریخامضاها
2020-02-22 1
2020-01-05 1
2020-01-04 29
2020-01-03 49
2020-01-02 68تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook