نه به اعدام ، عباس دریس را اعدام نکنید

ما، امضاکنندگان این پتیشن، با احترام به حضور شما، خواهان لغو و ابطال عملیات اعدام هستیم. ایندرخواست ما بر اساس اعتقاد به حقوق بشر، ارزش‌های انسانی، و ایده‌آل‌های عدالت و مهرورزی صورت گرفتهاست. همچنین، باید به اهمیت دادن به حقوق نیمه‌کاره و محکومان معصوم توجه کنیم. موارد بسیاری از اعدام‌هادر سراسر جهان به دلیل نادیده گرفتن دادگاه‌های منصفانه، دسترسی محدود به وکیل، و یا شکنجه و ضرب وشتم به دست آمده‌اند. این نوع اعمال معامله ناپذیر و نامناسب است و باعث تضییع زندگی‌های بی‌گناهمی‌شود. ما از شما مقامات  می‌خواهیم که با توجه به این نظریه‌ها و حقایق، اقدام به لغو و ابطال اعدام‌هانمایید. ما خواهان اجرای یک دنیای بدون اعدام هستیم؛ یک دنیایی که ارزش‌های انسانی و حقوق بشر را بهعنوان اصول اساسی خود قرار دهد و روش‌های آموزشی، بهبود فرهنگ حقوقی و اجتماعی را به عنوان راهحل‌های پایدار برای مقابله با جرائم و ارتقاء امنیت اجتماعی در نظر بگیرد. امضاکنندگان این پتیشن با تماماراده و اعتقاد، به امید روزی که دیگر هیچ انسانی با اعدام مواجه نخواهد شد و جامعه‌ها با احترام بهارزش‌های انسانی و حقوق بشر پیشرفت کنند.

با احترام،F278230C-C3B1-4C04-B6B4-9EA3C1F96AD4.jpeg


مردم عدالت خواه ایران    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that مردم عدالت خواه ایران will be able to see all the information I provide on this form.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: