درخواست توجه به مشکلات متخصصین سهمیه مناطق محروم

محضر مبارک نمایندگان مجلس شورای اسالمی
با سالم و عرض احترام
ضمن آرزوی توفیق روزافزون و ابراز خرسندی از اینکه مردم شریف استان منصب مهم قانون گذاری و
نمایندگی خود را به انسانهایی مومن و آشنا به درد خویش سپرده اند احتراما همانگونه که استحضار دارید
پیرو برقراری قانون عدالت آموزشی مصوب ۸۹/۱/۲۹ ماده واحده و بند شماره ۳،ده درصد از سهمیه
مازاد بر ظرفیت در رشته های دستیاری به پذیرش داوطلبان بومی تعلق گرفت و متعهدین طبق این قانون
ٔه ی خدمات به میزان
موظف به ارای ۳ برابر مدت تحصیل و با کسر حداکثر ۵ سال از خدمات جهت
افرادیکه سابقه ی خدمت در این مناطق را دارند می شدند در سال ۹۲ متعاقبا اصالحیه ای پیرامون بند ۳
مذکور به تصویب مجلس رسید و توسط رییس وقت مجلس به دولت ابالغ گردید که اصالحیات آن به
قرار زیر بودند.
۱-به جای ۱۰ درصد مازاد ،سی درصد از سهمیه ی کل پذیرش و آن هم متناسب با نیاز استان ها
اختصاص یابد
۲-مجددا به طول مدت تعهد به میزان سه برابر مدت تحصیل)بدون ذکر عدم کسر سنوات ،طرح عمومی
و ضریب منطقه ( اشاره شده است.
۳-اشاره به ادامه ی تحصیل پس از گذراندن نیمی از تعهدات شده است. با توجه به این که در هیچ کدام از
موارد فوق اشاره ای به موارد ذیل نشده:
۱-عدم اعمال ضریب منطقه ۲-عدم کسر دوران طرح عمومی ۳-عدم کسر سنوات خدمت در منطقه ی
محروم که در قانون مصوب سال ۸۹ ذکر شده ۴-عدم درج کسب ٪ ۸۵ نمره ی آخرین فرد پذیرفته شده دررشته محل۵-تفاوت خاصی برای جذب هیات علمی بین سهمیه محروم و آزاد قای
لذا اینجانبان خواستار بازنگری در قانون عدالت آموزشی مصوب سال 1392 جهت شفاف سازی
موارد فوق از طریق بحث و تبادل نظر در کمیسیون بهداشت مجلس و اصالح قانون و ابالغ به
وزرات بهداشت و احقاق حقوق بحق مشمولین این سهمیه می باشیم:
۱-با توجه به عدم وجود کد مجزا جهت سهمیه آزاد و محروم در پذیرش دستیاران ورودی ۹۳ ،خواهان
بازبینی کارنامه و انطباق با نمره پذیرش دستیاران سهمیه آزاد می باشیم
۲-خواستار اعمال ضریب منطقه ،کاهش دوران طرح عمومی ،کاهش سنوات خدمت در مناطق محروم
طبق قانون مصوب سال ۸۹ و عطف به ما سبق آن می باشیم
۳-خواستار برخورد کامال مساوی متخصصین ضریب کا سهمیه آزاد و محروم از نظر قوانین حقوقی می
باشیم زیرا که پس از شروع تعهدات ،همگی جزو نیروی ضریب کا محسوب می شویم
۴-خواستار برخورداری از حق هیات علمی همانند متخصصین ضریب کا سهمیه آزاد می باشیم
۵-با توجه به اعمال ٪۸۵نمره آخرین فرد پذیرفته شده جهت ورودی های ۹۳،۹۴،۹۵ که در سال ۹۶
غیر قانونی و متعاقبا ابطال اعالم گردید،خواهان احقاق حقوق تضییع شده ی خود به مناسب ترین صورت
ممکن می باشیم
و با توجه به شرایط سخت و تعهدات طوالنی مدت،خواستار مساعدت های زیر از طرف مجلس محترم
شورای اسالمی و اضافه نمودن تبصره جهت تسهیل انجام تعهدات قانونی می باشیم
۱-امکان جابجایی به محل زندگی همسر با توجه به طوالنی بودن مدت تعهد و از هم پاشیدن
بنیان مقدس خانواده برای افراد متاهل و عدم امکان ازدواج برای افراد مجرد
۲-خواستار تغییر سنوات تعهد از ۳ برابر مدت تحصیل به ۳ برابر مدت تعهدات سهمیه
آزاد)حداکثر سنوات تعهد سهمیه آزاد ۲۴ ماه می باشد( و عطف به ما سابق آن می باشیم.
۳-خواستار امکان جابجایی پس از طی مدت مشخصی از تعهد با توجه به افزایش روند پذیرش در سهمیه
ی مناطق محروم و اشباع شدن منطقه محروم مورد نظر می باشیم
۴-خواستار حمایت های مالی و رفاهی متناسب با پزشک متخصص در حال خدمت در مناطق محروم می
باشیم
۵-خواستار تقسیم پزشکان متخصص متعهد بر اساس زیرساخت های متناسب با رشته تخصصی می
باشیم
۶-خواهان کار در کلیه مراکز خصوصی در سطح کشور البته )پس از تکمیل موظفی در شهر محل تعهد
(جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر هستیم
۷-خواستار اعطای دانشنامه در ازای خرید تعهدات می باشیم
در پایان از همکاری شما نمایندگان محترم جهت همکاری با اینجانبان صمیمانه تشکر می نماییم
با احترام متخصصین سهمیه مناطق محروم


متخصصین سهمیه مناطق محروم    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that متخصصین سهمیه مناطق محروم will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: