آزمون بورد شفاهی رادیولوژی

بسم الله الرحمن الرحیم
استاد گرامی جناب آقای دکتر مصطفی قانعی
دبیر محترم شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت
با سالم
احتراما به استحضار می رساند آزمون آسکی گروه رادیولوژی در تاریخ 12 مهرماه جاری در
حوزه مرکز طبی کودکان برگزار گردید .گمان میشد پس از تجربیات آزمون کتبی، این آزمون با
آسودگی خاطر برای دستیاران برگزار گردد .اما به دور از انتظار همگان کاستی هایی غیرقابل
باور در آزمون آسکی آرامش خاطر را پس از امتحان نیز از دستیاران رشته تخصصی رادیولوژی
سلب نمود و مارا بر آن داشت تا مجدد نامه ای در نقد آزمون به حضرتعالی ارسال نماییم.
1.زمان آزمون : خطای محاسبه کمبود زمانی آزمون کتبی مجددا در آزمون آسکی نیز تکرارگردید .زمان که
در سایت سنجش 4 ساعت اعالم شده بود با شروع جلسه 2 ساعت ذکر شد که برای حدود 28 سوال هریک با
میانگین تقریبی 4 دقیقه گزینه زمان نامناسبی بود.و اینکه تقسیم زمان برای سواالت به صورت ناعادالنه بودو
امکان انتقال زمان یک سوال به بعدی وجود نداشت و حتی اگر فردی سوالی را زودتر از موعد جواب می داد
امکان انتقال زمان ان به سوال بعدی وجود نداشت
2 .عدم توزیع مناسب زمان : عنایت به این که سواالتی که فقط شامل یک عکس و یک سوال بودند زمان 4
دقیقه تعلق داشته حال انکه برای سواالت محتوای بیش از 60 قسمت و فیلم ویدیویی بیش از دو دقیقه و شامل سه
یا چهار صفحه هم زمان 4 یا 5 دقیقه اختصاص داده شده است . حال انکه در صورت پاسخ گویی سریع به یکی
از سواالت امکان انتقال زمان به سوال بعدی وجود نداشت .
3.پیغام تایید حذف :از دیرباز درصفحات رایانه های شخصی، زمانی که دست خود را بر روی گزینه حذف
یک فایل می گذاریم، این سوال پرسیده می شود که آیا برای حذف این فایل مطمئن هستید؟ چرا که برای چنین امر
مهمی باید اطمینان حاصل کند که کاربر بدلیل خطای انسانی اقدام به چنین کاری ننموده است .در آزمون های
آزمایشی اخیر نیز هرزمان به اشتباه دست شما بر روی گزینه اتمام یک گزینه ویا حتی رفتن به مرحله بعد قرار
می گرفت این سوال پرسیده میشد که آیا از اتمام این صفحه مطمئن هستید؟ و چانچه دست شما بصورت اتفاقی بر
روی این گزینه قرار گرفته بود، شما را از خطای خود مطلع میکرد و امکان بازگشت وجود داشت .اما در آزمون
آسکی اخیر این موضوع برای اکثریت دستیاران پیش آمد که به دلیل اضطراب آزمون و نبود این پرسش نرم
افزاری، ناخواسته و زودتر از موعد به گزینه را انتخاب کرده و حتی امکان تغییر گزینه در همان لحظه را نیز
نداشته اند
4.طراحی سواالت : طرح سلیقه ای برخی سواالت ، شفاف نبودن خواسته طراح و تشخیص این موضوع
که سوال به چه سمتی پیش می رود و ازداوطلب چه میخواهد باعث شده است که تعدادی از سواالت تشخیص
قطعی الزاما نداشته باشند .عالوه بر این در این ازمون از مباحثی خاص برای مثال آئورت 3 سوال طراحی شده
حال انکه برای مباحث مهم دیگر از جمله موسکلواسکلتال وانژیوگرافی برای رشته رادیولوژی هیچ سوالی طراحی
نشده است.
5.عدم شفافیت تعداد پاسخ صحیح در سواالت : در تعدادی از سواالت که دارای بیش از 10-15 گزینه بودند در
صورت سوال نوشته شده بود که برای مثال 4 گزینه صحیح است که ظاهرا در اصل فقط یک یا دوگزینه صحیح
بوده است که این موضوع باعث اتالف وقت و سردرگمی بسیاری از دستاران گردده است و حال انکه حتی قبل
از ازمون نیز به این موضوع اشاره نشده بود . و بسیاری از دستیاران از نمره منفی که کسب کرده اند امتیاز سوال
را هر چند تشخیص درست و بسیاری از یافته ها را درست تشخیص داده اند از دست داده اند

6 .درصد قبولی کم در رشته ی رادیولوژی به نسبت سایر رشته ها: با توجه به اینکه تعداد کثیری از دستیاران
رشته ی رادیولوژی موفق به کسب حد نصاب نمره نشده اند و نیز متفاوت بودن شیوه ی برگزاری ازمون امسال نسبت به
سال های قبل و نا آشنایی بسیار از دستیاران با اصول امتحان و ایجاد نمره منفی بر خالف سال های گذشته خواهشمند است
در صورت امکان با حذف نمره ی منفی و بردن نمرات بر روی نمودار استاندارد و پایین اوردن کف قبولی موافقت فرماید.
همچنین در بسیاری از رشته های دیگر نظیر قلب و عروق و داخلی با در نظر گرفتن شرایط حاد کنونی کشور نمره منفی
را برای دستیاران حذف یا در میزان بسیار حداقل قرار داده اند لذا جهت جلوگیری از ضایع شدن حق دستیاران رشته
رادیولوژی برای این گروه که در زمینه درمان بیماران در ریپورت سی تی ها ریوی بیماران نقش فعال نیز داشته اند
خواهشمندیم دستور فرمایید برای دستیاران گرئه رادیولوژی نیز چنین تصمیمی اتخاذ گردد
7 .درگیری کرونا: نظر به اینکه بسیاری از دستیاران سال اخر رشته ی رادیولوژی در ماه های پیک کرونا به همراه
سایر کادر درمان مشغول خدمت رسانی به بیماران بوده اند و با توجه به شروع به طرح اغلب دستیاران بر طبق ابالغیه ی
طرح اضطراری خواهشمند است مساعدت ها و تشویقات مذکور در نامه ی تاریخ 11/05/1399 ،به شماره ی
1020/505/د ، را مبذول فرمائید.
و در آزمون با این موارد مواجه بودیم:
-تکرار موضوع کمبود زمانی و خطاهای فاحش نرم افزاری که به آن اضافه گردیده است.
و توزیع زمان نا مناسب و با سواالت بیشتر نسبت به سایر رشته هابرگزاری آزمون گروه رادیولوژی در زمان کمتر )2 ساعت علی رغم اعالم 4 ساعت از سوی سازمان سنجش(
-شروع طرح اضطراری تخصصی اغلب دستیاران از سه هفته پیش از آزمون ، نبود فرصت مطالعاتی کافی و
به فراموشی سپرده شدن برخی محفوظات.
- اختصاص نمره منفی زیاد بر خالف سایر رشته ها و شفاف نبودن صورت سوال در مورد انتخاب گزینه ها و
زما ناکافی
لذا از شما استاد گرانقدر خواهشمند است جهت حل مسائل مذکور در سایر گروه های دستیاری که در روزهای
آینده در آزمون ها شرکت می کنند وجبران آنچه پیش آمده در گروه دستیاران رادیولوژی با کسر الزم حد نصاب
آزمون آسکی دستور فرمایید اقدام مقتضی مبذول نمایند.
پیشاپیش از حسن همکاری شما استاد بزرگوار کمال تشکر را داریم و امیدواریم مشکالت اخیر با توکل به خدا و
در سایه تصمیمات مدبرانه حضرتعالی مرتفع گردد.
انشاءهللا تعالی
گروهی از دستیاران سال آخر رادیولوژی کشور
99مهرماه 21
رونوشت:
جناب آقای دکتر حسن هاشمی ریاست محترم هیئت بورد تخصصی رادیولوژی
جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت
جناب آقای دکتر کوروش وحیدشاهی سرپرست محترم واحد ارتقای کیفیت آزمونهای وزارت
بهداشت__


دستیاران سال ۴ رادیولوژی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دستیاران سال ۴ رادیولوژی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا