رسیدگی‌به‌تعویق‌آزمون‌پایان‌ترم‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌آزاد‌تهران

بسمه تعالی 

باسلام

احتراماً؛ 

معاونت‌محترم بازرسی‌کل‌دانشگاه‌آزاداسلامی ، معاونت‌محترم علوم‌پزشکی‌دانشگاه‌آزاداسلامی و ریاست‌محترم دانشگاه‌آزاداسلامی استان‌تهران

 

پیرو بخشنامه مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ صادره از سوی‌سازمان‌مرکزی‌دانشگاه‌آزاداسلامی من باب‌ تصویب تمدید نیمسال‌اول سال‌‌تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹و تعویق آزمون‌های پایان‌ترم این نیمسال‌ در تمامی‌واحدهای‌دانشگاهی‌دانشگاه آزاداسلامی اعم از علوم‌پزشکی‌وغیرعلوم‌پزشکی که با اطلاع کامل ریاست‌محترم دانشگاه و معاونت‌های محترم علوم‌پزشکی ، علوم‌مهندسی و علوم‌انسانی دانشگاه صورت گرفته‌است و صراحت مصوبه فوق درملزم نمودن تمامی واحدها جهت حسن‌اجرای آن لکن شاهد تخطی آشکار و نادیده‌گرفته شدن این مصوبه توسط شورای‌آموزشی‌محترم‌واحد علوم‌پزشکی‌دانشگاه‌آزاداسلامی‌تهران - علی‌الخصوص دانشکده‌علوم‌دارویی (شامل‌رشته‌های داروسازی و صنایع غذایی) - در راستای‌حسن اجرای این مصوبه که شامل عدم پیروی از تمدید دوره های آموزشی نیمسال‌اول‌سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ و تعویق آزمون های پایان ترم‌ این نیمسال می‌باشدهستیم فلذا خواستار پیگیری و رسیدگی قاطع برای اجرای تمام و کمال مصوبه سازمان در واحد دانشگاهی مذکور توسط ریاست‌محترم‌دانشگاه آزاداسلامی‌تهران به عنوان مسئول‌ناظربرحسن‌اجرای‌اصلاحیه ‌تقویم‌آموزشی و معاونت‌محترم‌بازرسی‌کل‌دانشگاه‌آزاداسلامی به عنوان مجموعه‌نظارتی‌واحدهای‌دانشگاهی دانشگاه‌آزاداسلامی دراسرع وقت می‌باشیم.

 

پیشاپیش از پیگیری‌ها و عنایات ریاست و معاونت‌های مربوطه در راستای اعتلای‌عدالت‌آموزشی کمال‌تشکر وقدردانی راداریم.

 

با احترام مجدد

 جمعی از دانشجویان دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌آزاداسلامی‌تهران


جمعی از دانشجویان‌دانشگاه‌علوم‌‌پزشکی‌آزاداسلامی‌تهران    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم جمعی از دانشجویان‌دانشگاه‌علوم‌‌پزشکی‌آزاداسلامی‌تهران که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...