مطالبات قانونی پزشکان سازمان تامین اجتماعی کشور

حضورمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی -جنا ب آقای دکترساالری
باسالم و احترامات فائقه
به استحضارمیرساند،جمع زیادی از پزشکان شاغل در سازمان در رشته ها ومراکز
مختلف شغلی ، شامل عمومی ومتخصص ، اورژانس ،کلینیکها ، درمانگاهها ، مدیریت
درمان و اسنادپزشکی ، درگروهی مجازی گردهم آمده ایم تا درجهت تغییر واصالح
وضعیت شغلی ودرآمدی وتحکیم روابط خودباسازمان ، همچون گذشته ، مواردی را
باشما درمیان بگذاریم.
بدون شک بررسی سوابق شغلی هریک از پزشکان سازمان نشان میدهد که درتمامی
این مدت،اززمان تشکیل واحد درمان در سازمان ، تاکنون ، تمامی همکاران شاغل
وبازنشسته ما ، درنهایت تالش وایثارخود ، برای سالمت و امنیت جانی بیمه شدگان و
دردمندان تحت پوشش این سازمان ، بدون سوگیریهای سیاسی و حزبی و جناحی ،
ازجان مایه گذاشت ندوبدون هیچگونه توقعی ، خدمات شایسته و با کیفیتی ارائه کردند .
نمونه آن در همین دوران سخت شیوع بیماری کرونا بوده است وهمگان شاهدهستند که
چگونه درخط اول مبارزه با این همه گیری قرار دارند وهمچنان بدون خستگی مشغول
خدمت.
جناب آقای ساالری ، علیرغم تمام فداکاریهاوتالش همکاران پزشک که بخش عمده ای
ازمجموعه کارکنان سازمان را تشکیل میدهند،متاسفانه درچندسال گذشته ،دستورالعملها ،
احکام وقوانین صادره توسط کارشناسان اداری و مالی سازمان ،نشان از نوعی افکار
پزشک ستیزانه داردکه به نظرمیرسد،این افراد تحت تاثیر جو ناخوشایند اجتماعی که
توسط عده ای مغرض وجامانده ازتحصیل علم ایجاد شده ، قرارگرفته باشند.
هرچندافکارعمومی درجامعه امروزایران بااین تصویرنابجا وغیر واقعی ازپزشکان
همراهی ندارد،اما ظاهرا درسازمان ریشه کرده و با تغییر ذهنیت کارشناسان مربوطه ،
برتصمیم سازی وقانونگداری داخلی تاثیرگذاربوده است که دربسیاری ازموارد حتی با
نادیده گرفتن قوانین اجرایی کشوری،موجب ضایع شدن حقوق واقعی پزشکان گردیده
است.
لذا ، جمع پزشکان حاضر،باشعار"نه به پزشک ستیزی درسازمان تامین اجتماعی"
خواسته ها و مطالبات خود را بصورت صنفی وبه دور ازهرگونه هیاهوواغراض
سیاسی ،با آن مقام محترم درمیان میگذارد ،وبااعتماد به مثبت اندیشی واعتقادبه مدیریت
شایسته شما ، امیدواراست تا بسیاری از قوانین جاری ، درمسیر قانونی خود قرارگیرد
وبار دیگر دست دوستی وهمراهی تمامی پزشکان درمسیرتحقق اهداف واالی سازمان
،دستان شما را بفشارد.
الزم به ذکراست ،دراین نوشتار،تنهابه سرفصلهای مطالبات اشاره شده و درصورت لزوم
نمایندگان این گروه آمادگی دارند تا جهت پیگیری هریک ازموارد، درجلسات بحث
وبررسی باحضوردوطرف شرکت نمایند.
پیشاپیش ازحسن توجه حضرتعالی واهتمام به برگرداندن جو اعتماد دربین همکاران ،
کمال امتنان را دارد.
سرفصل مطالبات پزشکان :
۱.جبران خسارت وارده از کاهش مراجعین به مراکزملکی بدنبال پدیرش ، درمان
وبستری بیماران کرونایی.این کاهش که خارج از اراده پزشکان و ناشی از تصمیم
مدیریت بوده دربعضی رشته ها حتی به کمتراز یک پنجم آمارمشابه سال قبل بوده واین
درحالیست که حضورپزشکان، تفاوتی باقبل نداشته.لذا شایسته است که این حمایت تا
زمان پایان بحران کرونا ادامه یابد تا تاثیرات سوء مالی آن درزندگی پزشکان به حداقل
برسد.
۲.پرداخت کمک هزینه کرونا یا تحت هرعنوان دیگر به همکارانی که با نوبتهای کاری
خسته کننده بخصوص دراورژانسها ودرمانگاههاکه درخط اول ویزیت بیماران ناشناخته
هستندوبه بیماری کرونا مبتال شده اندوبه ناچاردوران قرنطینه و درمان خودرا بصورت
بستری یا سرپایی طی میکنند.متاسفانه دراین موارد ، پرکیس این پزشکان شدیدا تحت
تاثیر عدم حضورفیزیکی وآماری قرارگرفته ودربعضی موارد به نیمی از پرکیس کاهش
یافته است.
۳.اجرای قانون بهره وری برای پزشکان مطابق با سایررده های شغلی واحددرمان مثل
پرستاران وغیره.عدم اجرای قوانین کشوری دراین مورد با تکیه بر دستورالعملهای
داخل سازمانی خالف قوانین حقوقی وقضایی است .دراین مورد ، شکایات قبلی
همکاران دردیوان عدالت منجربه صدوررای به نفع ایشان بوده است واستحضارداریدکه
مطابق قوانین کشوری،این حکم همه شمول بوده و درکلیه مشاغل مشابه الزم االجراست.
۴.اصالح قانون پرکیس.نگاهی ساده وگذرا به فرمولهای پیچیده دراین قانون نشان
میدهدکه بدون درنظر گرفتن اهمیت شغلی پزشکان طراحی شده است.
جناب آقای ساالری ، حیات وسالمت انسانها قابل محاسبه نیست،هرچند الزم است
قراردادی دوطرفه برای پرداخت حق الزحمه درهرشغلی درنظرگرفته شود،اما در رده
شعلی پزشکان ،خدماتی هستندکه نمی توان برآن قیمتی گذاشت .لذا این موشکافی
فرمولهای پرکیس ساعتی ،ازیکطرف ، وعدم اصالح وبازنگری مناسب آن درچند ساله
اخیر، از نگاه ما نوعی غرض ورزی درپرداخت حقوق واقعی خدمات محسوب میشود
واعتراض جدی به آن داریم.
۵.اصالح تعرفه ها.بزرگترین سوال درذهن پزشکان، جایگاه سازمان ، درموضوعیت
دولتی وخصوصی است.لذا درخواست داریم تا برای اصالح تعرفه ها مطابق قانون
وبرمبنای بخش عمومی غیردولتی ورعایت عدالت درتعرفه گذاری رشته های مختلف ،
دستور فرمایید.
۶.اصالح قوانین پرداختی به پزشکان در رده های اداری ودرنظر گرفتن جایگاه ایشان
بعنوان رده شغلی بهداشتی ودرمانی. بکارگماری افرادی غیرازپزشک درجایگاه ی که
ارتباط مستقیم با پزشکان دارند ، تبعات غیرقابل جبران داشته واعتراضات سراسری
پزشکان دربخشهای درمان مستقیم وغیر مستقیم را درپی خواهدداشت.
۷.تجدیدنظردرمالیات پلکانی پزشکان.اگرچه ممکن است دراین مورد ، سازمان مجبور
به تمکین از مقررات سازمان دارایی بوده است ، اما ازآنجاییکه تاثیر منفی
شدیددرانگیزه شغلی داشته و ممکن است به کاهش ضریب بستری دربخش درمان مستقیم
منجرشود، پیشنهاد همکاران برای تشکیل تیمی باهمراهی کارشناسان مربوطه برای
بررسی وارائه راهکارهای مناسب به سازمان امورمالیاتی میباشد.همچنین انتظارمیرودبا
حمایت مدیریت سازمان ،سقف مالیات در سالی که گذشت بدلیل کمبوددرآمد ناشی از
بیماری کرونا به حداقل ممکن برسد،همانگونه که برای بسیاری از مشاغل دیگراین
بخشودگی اجراشد.
۸.اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برمبنای قوانین مدیریت کشوری.درحال
حاضردرجدول رتبه بندی مشاغل که بصورت درون سازمانی تهیه شده ، جایگاه
پزشکان حافظ شان ایشان نیست وعالوه برحقوق و دستمزد بسیارپایین ، وگاهی همردیف
با کارکنان بخش خدمات ، مطابق با مدرک تحصیلی ایشان در سایر دستگاههای مشابه
همانند وزارت بهداشت درنطر گرفته نشده . لذا درخواست بازنگری جدول مذکور
ورعایت قوانین کشوری را داریم.
۹.اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آوربرای حرفه پزشکی واستفاده از مزایای
بازنشستگی زودتراز موعد.
استحضارداریدکه دربسیاری از سازمانها امکان بازنشستگی زودترازموعدبه درخواست
کارمند با احتساب سالهای شغلی تا ۲۰سال و بدون احتساب سن، فراهم شده
است.ازآنجاییکه شغل پزشکی با استهالک جسمی و روحی باالیی همراه است
،درخواست داریم تادستورالعمل اجرایی این قانون در بخش درمان ،برای پزشکان فراهم
گردد.
۱۰.حذف سال ۹۹ تاپایان بحران کرونا از محاسبه حقوق بازنشستگی.باشیوع کرونا
وتاثیرمنفی درآمارمراجعین به بخش درمان مستقیم ، بخصوص درمراکزپذیرش کننده
بیماران کرونایی و کاهش چشمگیرمبلغ دریافتی، برای گروهی از همکاران که در شرف
بازنشستگی هستند،روش فعلی محاسبه حقوق بازنشستگی، بشدت درمیزان آن تاثیرمنفی
خواهد داشت و ازآنجاییکه زمان پایان این بحران مشخص نیست ، پیشنهاد پزشکان ،
درنظر گرفتن فرمول مناسب وحذف میانگین سال۹۹،جهت محاسبه حق وحقوق این
دوره حیاتی زندگی است.
۱۱.اصالح قوانین داخلی شغلی همکاران.بعنوان مثال قانون مقیمی وساعات موظفی
وآنکال ، سقف پرداخت متخصصین طب اورژانس وسایر موارد مشابه که شدیدا در
انگیزش شغلی ایشان موثراست ودر وضعیت کنونی مورد اعتراض جدی است.
۱۲.بازنگری واصالح قانون پرداخت محرومیت ازمطب برای همکارانی که بدلیل
گردش نوبت کاری ، امکان تاسیس واداره مطب خصوصی برای خود ندارند. دراین
قانون ، اشتغ ال درسایرمراکزخصوصی یا خیریه نباید مبنای عدم تعلق قرار گیرد،چرا
که گاهی ممکن است پزشک بناچاربرای تامین هزینه های زندگی خود در سایر
مراکزبصورت قراردای و موقت مشغول به کار شود.
جناب آقای ساالزی ، موارد مطرح شده فوق که بصورت سرفصل بیان شده از مهمترین
موضوعات مورد اعتراض جدی درسازمان است.ما پزشکان انتظار داریم تا درکمترین
زمان ممکن ،جهت رفع موارد اختالف ، مذاکرات دوطرفه را پیگیری کنیم وبه نتایج
مناسب و مورد توافق دوطرف برسیم
و من هللا توفیق
جمعی از پزشکان درمان مستقیم


dr.reza iranmanesh 09131417143    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that dr.reza iranmanesh 09131417143 will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: