حقوق پزشکان متخصص کودکان شاغل در بخش های ویژه نوزادان

بسمه تعالی

جناب آقای دکترسعیدنمکی
وزیرمحترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی
باسلام و احترام

همانگونه که مستحضرید باتوجه به تورم افسارگسیخته حاکم بر کشور،گذراندن زندگی برای همگان بسیاردشوارشده ودراین شرایط نابسامان اقتصادی،بسیاری از همکاران متخصص کودکان مقیم بخش های ان آی سیو که تنها منبع درآمدشان همین است با مشکلات جدی در تامین هزینه های روزمره زندگی مواجه می باشند،زیراسختی کارو استرس ناشی از فعالیت دربخش های ویژه وفرسایشی بودن آن در عمل منجر به پذیرفتن تعداد کمی کشیک در ماه میشود.این محدودیت از یک طرف و عدم افزایش حقوق پزشکان متخصص کودکان مقیم ان آی سیودر پنج سال اخیراز طرف بیمارستانها،(خصوصا بیمارستانهای بخش خصوصی علیرغم افزایش سه برابری هتلینگ تخت روز بخش های ویژه)به علت عدم پرداخت 30 درصددرآمدتخت روز به متخصص مقیم کودکان طبق قانون، ویاعدم پرداخت تعرفه حقوق ساعتی بصورت 3.5 برابر حق ویزیت در بخش خصوصی،که درتاریخ 4اسفند1395از طرف نظام پزشکی باشماره:11652 ابلاغ شده بود،فشاراقتصادی فراوانی بر همکاران شاغل در این بخشها وارد کرده است.

لذا پیشنهاد میشود در صورت صلاح دید دستورفرمایید:
1.تعرفه کار در بخش ویژه نوزادن با رقم مشخص برای هر ساعت کارکرد،مثل تعرفه ویزیت هرساله از طرف هیئت وزیران ابلاغ گردد،تا برخلاف تعرفه های قبلی که اجرا نگردید،ضمانت اجرایی داشته باشد.(پیشنهادپزشکان متخصص اطفال مقیم بخش ویژه نوزادان :حداقل3 برابرویزیت در بخشهای خصوصی و60 درصدحق ویزیت ول بیبی،مشاوره اتاق عمل،و پروسیجرها طبق کتاب تعرفه)

2.با توجه به افزایش تعداد بخشهای Nicu طی سالهای اخیر و افزایش همکاران شاغل در این بخش بسیارمهم، 3 نفربه عنوان نماینده در جلسات مربوط به تصمیم گیری های این بخش همیشه حضور داشته باشند.

3.دستوربه انعقادقرارداد طبق قانون کار فی مابین بیمارستانها و همکاران متخصص شاغل در بخشهای ویژه.

4.نظارت و بازرسی مستمربرقراردادهای منعقده مذکور وپرداخت حقوق طبق تعرفه تعیین شده(با توجه به عدم اجرای قوانین مصوب قبلی پرداخت حق مقیمی،توسط بیمارستانهاطی سالهای گذشته)و ارائه تلفن ثبت شکایت از وزارت خانه، جهت گزارش تخلف احتمالی و پایبند نبودن به موارد ذکر شده.

توضیح:حقوق در بسیاری از مراکز در تهران از سال 95 تا کنون بطورمیانگین ازساعتی 55 هزارتومان به 70 هزار تومان رسیده در حالی که اصلا متناسب با افزایش حقوق در سایر رده های بیمارستانی وهمچنین تورم ایجاد شده نیست.

با تشکر
متخصصین اطفال شاغل در بخش ویژه نوزادان


پزشکان متخصص اطفال مقیمnicu    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize پزشکان متخصص اطفال مقیمnicu to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا