اعمال مدرک کارشناسی

بسم تعالی
جناب آقای دکتر مهران لک تاریخ:01/06/1400
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی البرز
موضوع: اعمال مدرک کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی
با سالم و احترام
بدین وسیله به استحضار می رساند که اینجانبان پرسنل عملیاتی مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی البرز قریب به 19 ماه در صف مقدم مبارزه با بیماری منحوس کویید19 بوده و هستیم که
به دفعات مختلف مدافعان سالمت مورد تقدیر مقام معظم رهبری و رییس جمهور محترم و وزیرمحترم بهداشت
و درمان قرار گرفته اند و همچنین طبق گفته سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی آمار
ماموریت های اورژانس115 400 الی 500 درصد افزایش داشته است این در حالی است که عوامل اورژانس حتی
در طول 8 سال دفاع مقدس با این حجم وگستره جغرافیایی از مقابله با بیماری ها ویروس ها و عملیات اورژانس
مواجهه نشده بودند.
با عنایت به ابالغ آیین نامه جدید مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان وزارت بهداشت در سال 1397 و اینکه هر
دستگاهی به نیروهای با تجربه و دارای مهارت کافی و تحصیالت عالی نیاز مبرم دارد و اینجانبان نیز با مدرک
کاردانی فوریت های پزشکی به صورت پیمانی استخدام دانشگاه شده ایم و در حال حاضر داری مدرک کارشناسی
ناپیوسته فوریت های پزشکی هستیم و شغل کارشناسی فوریت های پزشکی نیز در سامانه مهندسی و ارزیابی
مشاغل کارکنان پیش بینی شده است و همچنین طبق نامه شماره 3461457مورخ 21/5/97 معاونت محترم
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه که طی شدن 5 سال سابقه خدمت از زمان استخدام الزام کرده بود و همچنین
طبق نامه شماره 24168 مورخ 09/05/1400 سازمان اداری استخدامی کشور مبنی بر اعمال یک مقطع تحصیلی
باالتر از بدو استخدام برای کارکنان دستگاه های اجرایی کشور لذا از آن مقام محترم درخواست اعمال مدرک
کارشناسی پرسنل عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز را با توجه به
شرایط و سختی کار شغل فوریت های پزشکی داریم.
پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد جنابعالی کمال تشکر و امتنان را داریم.
باتشکر و سپاس


تکنسین های اورژانس    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize تکنسین های اورژانس to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا