کمپین مبارزه با زمین خواری در سرپل زهاب

☑️ کمپین جمع آوری امضا و حمايت از برخورد با زمین خواران در سرپل زهاب

 

 با هشتگ #اسفندیاری_گیت توسط دستگاه های قضایی و امنیتی 

 

👈برای نشان دادن انزجار مردم از غارت بیت المال ، ثروت و منافع عمومی 

 

👈👈 لطفا شما مردم عزیز با انتشار این هشتگ و جمع آوری امضا راویژپرس را یاری کنید

 

#اسفندیاری_گیت 

 

♦️راویژپرس 

💫 @ravizhpres


راویژپرس/شهرام صفری    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that راویژپرس/شهرام صفری will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: