کمپین مبارزه با زمین خواری در سرپل زهاب

☑️ کمپین جمع آوری امضا و حمايت از برخورد با زمین خواران در سرپل زهاب

 

 با هشتگ #اسفندیاری_گیت توسط دستگاه های قضایی و امنیتی 

 

👈برای نشان دادن انزجار مردم از غارت بیت المال ، ثروت و منافع عمومی 

 

👈👈 لطفا شما مردم عزیز با انتشار این هشتگ و جمع آوری امضا راویژپرس را یاری کنید

 

#اسفندیاری_گیت 

 

♦️راویژپرس 

💫 @ravizhpres


راویژپرس/شهرام صفری    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize راویژپرس/شهرام صفری to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا