دادخواست الزام بانک مرکزی به جبران خسارت ملی بدلیل کاهش ارزش ریال و پیشگیری از حذف صفر

تماس با مؤلف دادخواست

رونوشت

2019-10-24 19:52:09

رهبر محترم انقلاب

ریاست محترم دستگاه قضا

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم جمهور 

وزیر محترم اقتصاد و دارایی

رئیس کل بانک مرکزی


سید سعید شجاعیاین دادخواست را به اشتراک بگذارید

کمک کنید تا این دادخواست امضاهای بیشتری کسب کند.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 تبلیغ می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook