دادخواست الزام بانک مرکزی به جبران خسارت ملی بدلیل کاهش ارزش ریال و پیشگیری از حذف صفر

تماس با مؤلف دادخواست

رونوشت

2019-10-24 19:52:09

رهبر محترم انقلاب

ریاست محترم دستگاه قضا

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم جمهور 

وزیر محترم اقتصاد و دارایی

رئیس کل بانک مرکزی


سید سعید شجاعیاین دادخواست را به اشتراک بگذارید

Help this petition to reach more signatures.

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook