اشیاء باستانی و گنجهای ایران

خطاب به ملت گرانقدر ایران :

ما امضاء کنندگان این دادخواست بدین وسیله مخالفت شدید خود را با طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی ایران در صدور مجوز ویژه برای حفاران غیر مجاز[طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجهای ایران]اعلام میداریم 

امضای این دادخواست

By signing, I authorize Awarenessآگاهی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.