امضای الکترونیک (طومار) گروه پزشکی برای به تعویق انداختن نصب سامانه فروشگاهی و تقاضای تغییر آئین نامه اجرایی آن در هیات محترم دولت

🔴 تقاضای تعویق اجرای سامانه نصب پایانه فروشگاهی در مطب های گروه پزشکی از معاون اول محترم رئیس جمهور

✍️ برای تبیین یک راه حل اصولی در جهت حل مشکل نصب پایانه های فروشگاهی در مطب های گروه پزشکی، انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در پی دعوت از حقوق دانان مشاور خود به بررسی موضوع پرداخت. ضمن انتشار یک مصاحبه تصویری حقوقی از ماهیت قانونی این اقدام توسط سازمان امور مالیاتی، انجمن برای جلوگیری از ادامه تنش در جامعه پزشکی درخواستی تدوین کرده و برای مقام محترم معاون اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری ارسال کرده است. این اقدام در مرحله اول برای کاهش تنش در جامعه پزشکی و در مرحله دوم برای اعتمادسازی و تداوم همکاری و همراهی دولت و گروه پزشکی می باشد. در این نامه درخواست شد آئین نامه مصوبه هیات محترم دولت تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (24/04/1396) دال بر نصب پایانه فروشگاهی که همان سامانه فروش برای معاملات تجاری است در هیات محترم دولت، اصلاح و فعلا در مورد صاحبان حرف پزشکی اجرای آن به تعویق افتد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💎‍ به نام خدا
شماره: 10668/م/98
تاریخ: 98/05/18

🔷🔹🔹حضور گرامی جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری

✍️احتراماً، نظر به اینکه بشرح بند "ی" تبصره ششم قانون بودجه سال جاری مقرر گردیده است صاحبان حرف پزشکی در چارچوب آئین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 24/04/1396 هیات محترم دولت) اقدام به نصب پایانه فروشگاهی نمایند و طبق بند "ت" ذیل ماده یک آئین نامه فوق الذکر منظور همان سامانه فروش است که برای معاملات تجاری مورد استفاده است. حال آنکه حرفه پزشکی ارائه خدمات است که ترتیبات و تشریفات آن متفاوت از اصنافی است که فروش کالا و معاملاتی تجاری انجام می دهند، باتوجه به مراتب و اینکه آئین مذکورحدود دوسال قبل از قانون بودجه تصویب گردیده و مفاداً ناظر به ارزش کالا و خدمات غیرپزشکی است و قاعدتاً بایستی باتوجه به حکم بند (6) صدرالذکر اصلاح گردد و از طرفی به جهت فقد سابقه برای پزشکان از نظر اجرایی ایجاد مشکل نموده است که مالاً ارائه خدمات پزشکی را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا اولاً خواهشمند است مقرر فرمائید آئین نامه با عنایت به شرایط جدید اصلاح شود، ثانیاً اجرای آن برای مدت بیشتری در مورد صاحبان حرف پزشکی به تعویق افتد تا سازوکار اجرای صحیح آن فراهم گردد. از توجه ویژه حضرتعالی سپاسگزاریم.
ارادتمند

✔️ رونوشت:
➖ریاست محترم سازمان امور مالیاتی، برادر جناب آقای امیدعلی پارسا
➖معاونت محترم مالیات های مستقیم، برادر جناب آقای نادر جنتی


انجمن دندانپزشکان عمومی ایران    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize انجمن دندانپزشکان عمومی ایران to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا




تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...