درخواست لغو مصاحبه زنان و روانپزشکی سال ۱۳۹۶

بحث

#66

لغو مصاحبه

(يزد, 2017-08-21)

#97

Yes

(Sari, 2017-08-21)

#128

شماره نظام:142042

(خرم آباد, 2017-08-21)

#163

Disagree with interview in psychiatry96

(اهواز, 2017-08-22)