دادخواست دندانپزشكان در مورد احيا طرح بهداشتكار از رئيس جمهور

بحث

#9

این بی عدالتی کامل است

(اصفهان, 2018-08-17)

#39

حق خوري از كساني ك با زحمت و تلاش به اين مرتبه رسيده اند را ناديده گرفته ايد و كساني را با رتبه چند ده هزار را ميخواهيد دندان پزشك كنيد

(كرج, 2018-08-17)

#66

.

(Esfahan, 2018-08-17)

#76

خدمتگزتری صحیح حق همه مردم است

(Ravansar, 2018-08-17)

#127

ظلم اشکار!!!!

(تهران, 2018-08-17)

#133

تا درمان و شفا به تجارت تبدیل نشود

(تهران, 2018-08-17)

#159

موافق

(كرمانشاه, 2018-08-17)