بیانیه اعتراضی جامعه پزشکی از بازداشت، خشونت و برخورد با تجمعات مدنی جامعه پزشکی و آزادی پزشکان و دانشجویان دربند

بحث

#52

مخالف خشونت عليه اعتراضات هستم

Shirin Bokharaee (Mashhad , 2022-11-07)

#58

برای تغییر مغزهای پوسیده
آزادی اندیشه

حوا جلالی نیا (مشهد , 2022-11-07)

#91

برای آزادی زندانیان بیگناه

Yalda Rashed (Mashhad, 2022-11-07)

#92

حمایت از همکارانم و اعتراض به جنایات رژیم

صفیه سبزواری (سبزوار, 2022-11-07)

#105

برای ازادی همکارانم

محبوبه دری (مشهد, 2022-11-07)

#139

به جنایت بر علیه ایران و ایرانیان پایان دهید. زندانیان سیاسی را ازاد کند.

رامین زجاجی (مشهد, 2022-11-07)

#157

کسخلم

james band (دارغوزاباد, 2022-11-08)

#184

دو ایراد داره بیانیه:
۱-بند یک بیانیه بایستی به شفاف سازی ماجرای فوت ژینا امینی و بررسی آن با نظارت سازمان های موثق بین المللی از سوی مردم ایران اختصاص یابد
۲-در عین محکومیت خشونت،مردم ایران باید حق دفاع مشروط از خود در برابر ضاربین داشته باشند

سبحان جعفرزاده (مشهد, 2022-11-08)

#190

برای اجرای قانون اساسی

ناهید فولادیان (مشهد, 2022-11-08)