نامه درخواست اجراى فورى آيين نامه كاهش تعهدات

بسمه تعالی 
رياست محترم كل حوزه وزارتى وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى
جناب آقاى دكتر كشاورز
پس از تقديم احترامات و ضمن تشكر از زحمات و عنايات ارزنده جنابعالى در مسير اصلاح زمان تعهدات دندانپزشكان متعهد ضريب كا، اينجانبان امضا كنندگان نامه اعلام مى داريم كه از نيمه تیر ماه سال ٩٥ كه آيين نامه جديد مدت تعهدات ضريب كا دندانپزشكى با خواست و همت جنابعالى به امضاى جناب وزير رسيد، با اينكه نمايندگان ضريب كا دندانپزشكى با سيستم آموزشى وزارتخانه همكارى بسيار كردند و حتى اين آيين نامه اجرا كننده قانون و دستورات وزير محترم نيست، صدور احكام نيز با پيشرفت ناچيز، بدون برنامه ريزى زمانى براى ترم جديد و با برداشتى متفاوت با ابلاغيه در حال انجام است كه اين نشان از عدم برنامه ريزى مناسب براى استفاده از نيروهاى طرحى و سازماندهى آنها در ترم جديد دارد كه باعث خواهد شد حضور همكاران در محل تعهد خصوصا همكاران مشمول پايان طرح بدون حكم جديد همراه با اما و اگر و مشكلات زيادى باشد كه مطمئنا منجر به اخلال در امور دانشكده ها خواهد شد.
احتراما اينجانبان حق خود ميدانيم كه بدون صدور احكام جديد در ابتداى ترم جارى از حضور در دانشكده ها خوددارى نماييم و مسووليت مشكلات بوجود آمده بر عهده متعهدين ضريب كا نخواهد بود.
لذا با توجه به شفاف بودن متن ابلاغيه و آماده بودن كليه مدارك دستور فرماييد نسبت به صدور كليه احكام جديد بر مبناى متن صريح آيين نامه بدون اعمال نظر سليقه اى روساى دانشكده ها بصورت فورى اقدام شود.

با تشکر 

جمعی از متعهدین ضریب کای دندانپزشکی کشور