درخواست بازنگری در نتایج آزمون شفاهی روانپزشکی

ریاست محترم هیِئت بورد روانپزشکی

آقای دکتراحمدعلی نوربالا

باسلام واحترام

ما فارغ التحصیلان رشته روانپزشکی که در آزمون بورد کتبی امسال نمره قبولی را کسب ولی نمره لازم را در آزمون شفاهی به دست نیاوردیم با توجه به چند مساله در آزمون آسکی که آنها را در نتایج امتحان موثر میدانیم درخواست بازنگری در نتایج ورویکرد همراه با تساهل را توسط اساتید محترم هییت بورد داریم: از مسائلی که در روز اول امتحان به نظر میرسید میتوانسته باعث تاثیرگذاری روی پایین آمدن حدودنمرات چه در افراد قبول شده وچه افراد قبول نشده باشد موارد زیر است:
1-در آزمون آسکی روز اول در ایستگاه چهارم که در مجموع دارای6 کلیشه ونوارمغز وپلی سومنوگرافی بود موارد خواسته شده برای پاسخگویی ذکر نشده بود که باعث سردرگمی در پاسخدهی به سوال توسط شرکت کنندگان شد در حالی که میدانیم در چک لیست معمولا به موارد مشخصی نمره تعلق میگرد 2-سوال ایستگاه پنج چه موارد خواسته شده چه آیتم های چک لیست از منابع روانپزشکی اعلام شده برای امتحان نبود ودر فصل رواندرمانی تنها نام این تکنیک ذکر شده وتوضیحات بیشتری وجود ندارد 3-زمان درنظر گرفته شده برای پاسخگویی با تعدد سوالات همخوانی نداشت که باعث اعتراض جمعی شد وبا وجود لطف ریاست محترم بورد جهت افزایش دودقیقه ای در زمان باعث کم آوردن زمان برای پاسخگویی در شرکت کنندگان شد طوری که تعداد زیادی از شرکت کنندگان وابسته به زمان تصمیم به حذف پاسخ به یک سوال یا حداقل بخشی از یک سوال شدند، همانطور که مستحضرید شرکت کنندگان در آزمون قبلا نمره قبولی را در آزمون کتبی کسب کرده اند وآزمون شفاهی در جهت سنجش میزان مهارت شرکت کنندگان میباشد که این مهم در روز دوم نیز در شرایط استانداردی توسط اساتید محترم مورد سنجش قرار گرفته است وبه لطف ودرایت هیئت اجرایی محترم امسال برای برقراری بیشتر عدالت حتی قابل فیلم برداری نیز بوده است ، که خود این مهم گامی به جلو در جهت برقراری هر چه بیشتر عدالت در حین رسیدگی به اعتراضات میشود،درخواست ما از جنابعالی و اساتید محترم هیئت بورد این است که با توجه به مسائلی که ذکر شد واینکه مهارت در آزمون روز دوم نیز قابل بررسی بوده،با توجه به نمرات روز دوم در بررسی نمرات روز اول در صورت امکان تساهل بیشتری صورت گیرد .صرف نظر از نتیجه از زحمات جنابعالی وهییت محترم بورد نهایت تشکر را داریم.