درخواست دستیاران کودکان ۹۴ جهت رسیدگی به وضعیت فعلی و تعیین تکلیف هر چه سریعتر

به نام خدا

جناب آقای دکترسعید نمکی

سرپرست محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام ؛

پیرو مصوبه اخیر نودمین نشست شورای آموزشپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزشپزشکی (مبنی بر3  ساله شدن دوره تخصصیدستیاری کودکان )به استحضار میرساند ،مصوبه فوقبه رغم تامین منافع دستیاران  ورودی سایر دورهها(قبل و بعد از سال 94)به  دلایل ذیل،منافع ومقتضیات دستیاران ورودی سال 1394 را لحاظ ننموده است:

الفروندطولانی تصمیم گیری پیرامون موضوع فوق( 3 ساله شدن دستیاری ) سبب گردیده دستیارانسال چهاردرموعدمقتضی" آف " نشده وتااین تاریخ 4ماهرااضافه بردوره مصوب اخیر (3 سال ) گذرانده اند .

 

ب-درمصوبه اخیر،فارغ التحصیلی دستیاران ورودی 94 مشروط ومنوط به اخذنمره حدنصاب قبولی گواهینامهسی وششمین دوره آزمون ارتقاگواهینامه مورخ21/4/97 گردیده که باتوجه به بی اطلاعی دستیارانازتصویب قریب الوقوع مصوبه فوق وحدنصابموردنیازجهت فارغ التحصیلی وازطرفی نبودفراغتوفرصت کافی (به دلیل ضرورت حضوردرکشیکهایموظفی،بیمارستان وبخشهای بالینی)،دستیاران فوقرادرشرایط نابرابرباسایردوره ها (قبل وبعد )قراردادهوطبعاتعیین معیارفارغ التحصیلی صرفابراساس اخذحدنصاب " قبولی سی وششمین دوره آزمون ارتقاگواهینامه"عادلانه،منصفانه وجامع الشرایط نیست وبرخلاف قوانین میباشد.مگرمیشودامتحان ارتقاسه به چهاربعداز شش ماه به نام امتحان گواهینامه تغییروجالب اینکه 15درصدازرزیدنتهایی که نمره قبولی در این آزمون گرفته بودند(حدود42نفر) با تغییرنام این آزمون به گواهینامه مردود شوند. این تصمیم،بدون کارشناسی لازم و نابجا عواقب بسیاربدی به ناحق برای تعداد زیادی ازرزیدنتهای این دوره اطفال خواهدداشت وثمره ایی بجزرواج بی قانونی،حق کشی و بی نظمینخواهدداشت.

لازم به توضیح است،درتمامی دوره های قبلی،دستیارانسال آخر،جهت کسب آمادگی لازم برای امتحانارتقاگواهینامه،حداقل به مدت 4 ماهازحضوردربیمارستان وکشیکهامعاف بوده اند.جای سئوال است که چرااگرقراربودچنین تصمیمی گرفته شودآزمون دانشنامه ایی که قراربوددربهمن 97 برگزارشودکنسل گردید؟؟؟به راحتی میشدازاین آزمونبا اطلاع قبلی جهت امتحان گواهی نامه استفاده کرد.

 

با توجه به مراتب مذکور،مستدعی است ضمن بررسیپیشنهادات ذیل،جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقهبخش قابل توجهی از دستیاران سال 4،دستور فرماییدمصوبه فوق مورد بازنگری،تکمیل و تصحیح قرار گیرد.

لازم به یادآوری است بعدازابلاغ اولیه سه سال شدن اطفال طی جلسه ایی که جناب آقای دکترسیاری(ریاست محترم هیئت بوردتخصصی) با چیف رزیدنتهای دانشگاه های تهران به نمایندگی از رزیدنتهای کل کشورانجام شده بودقراربراین شده بود:

با توجه به اینکه در مرحله گذراز این تصمیم گیری هستیم نهایت همکاری بارزیدنتهای سال 4 اطفال انجام شودتا آسیبی به این گروه وارد نشود.طی آن جلسه قرارشد شرایط فارغ التحصیلی موارد زیرباشد:

1.نمره ارتقاء3به 4 راکسب کرده باشد.

2.رزیدنتها تا اسفند یا نهایت فروردینازپایان نامه خود دفاع کنند.

3.مرخصی زایمان و استعلاجی بدهکارنباشد.

4.کمیته ارزشیابی صلاحیت دستیاران را تائید کند.

5.مدت اضافه تا زمان فارغ التحصیلی از مدت طرح (علاوه بردرنظرگرفتتعهدات سه ساله) کم شود.

متاسفانه تصمیمات این جلسه به وزارت خانه اطلاع رسانی نشده.لذاخواهشمندیم درصورت صلاح دیدهرچه سریع تراقدامات لازم رامبذول فرمایید.

باتشکرفراوان

 

دستیاران ورودی سال 1394رشته تخصصی کودکاندانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

 

رونوشت :

جناب آقای دکتر لاریجانی ، معاون محترم آموزشیوزارت بهداشت

            جناب آقای دکتر ایدنی ،قایم مقامدبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارتبهداشت


دستیاران کودکان ورودی ۹۴    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم دستیاران کودکان ورودی ۹۴ که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook