پذيرفته شدگان آزمون تكميل ظرفيت سي و پنجمين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي

موضوع : پذيرفته شدگان آزمون تکمیل ظرفیت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال 1397

سرپرست محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

جناب آقاي دكتر نمكي

با سلام و عرض خیر مقدم ،
احتراما ضمن تقدیم تصویر نامه مورخ ٩٧/١٠/١٧ به شماره پ/٢٤٠٠/ ١ باستحضار عالی میرساند : آنچه که یک سازمان منسجم و نظامند را از مجموعه ای سامان گسیخته متمایز می سازد مدیریت برنامه است چه در بخش مالی و بودجه چه در بخش بهسازی نیروی انسانی .
جای هیچ تردیدی نیست که شالوده ساختار نظام حکومتی نیز بر همین اصل برنامه ریزی استوار و پایدار است خاصه در سازمانی خدماتی که ملجا و مرجع انتظارات تمامی آحاد مردم است اعم از خرد و کلان ، فقیر و غنی .بی انکار کوچکترین لغزش در تامین نیازهای حیاتی افراد ، آثار غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت .
به یقین وزارتخانه متبوع نیز در پی نشستها و تعاطی نظرات کارشناسی در معاونت های ذیمدخل منبعث از برنامه های مبتنی بر نیاز سنجی های کوتاه و بلند مدت ، اقدام به نشر آگهی فراخوان جهت تکمیل ظرفیت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال 1397 و متعاقبا برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی و نتیجتا گزینش برترین ها و مترتبا اخذ تعهد از پذیرفته شدگان نموده لیکن با حدوث تعارض در نظرات ثانویه در حوزه های ذیربط ،تمامی وعده ها و امیدهای حاصل از چرخه موصوفه چهره و شان برنامه های بنیادین مدونه را از جلاء و دوام به آسیب پذیری و بی وفائی دگرگون ساخت و حق مسلمه و مکتسبه اینجانبان در اسارت ناهماهنگیها و تناقضات درون سازمانی به اجحاف و اضاعه کشانده شده که امید قاطع دارد حضور حضرتعالی در راس وزارتخانه ، طلیعه ای خواهد بود بر ایستائی وعده ها و دوام مقرره ها با رویکرد احقاق حق مکتسبه متظلمین .


پذيرفته شدگان آزمون تكميل ظرفيت    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم پذيرفته شدگان آزمون تكميل ظرفيت که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook