پذيرفته شدگان آزمون تكميل ظرفيت سي و پنجمين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي

موضوع : پذيرفته شدگان آزمون تکمیل ظرفیت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال 1397

سرپرست محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

جناب آقاي دكتر نمكي

با سلام و عرض خیر مقدم ،
احتراما ضمن تقدیم تصویر نامه مورخ ٩٧/١٠/١٧ به شماره پ/٢٤٠٠/ ١ باستحضار عالی میرساند : آنچه که یک سازمان منسجم و نظامند را از مجموعه ای سامان گسیخته متمایز می سازد مدیریت برنامه است چه در بخش مالی و بودجه چه در بخش بهسازی نیروی انسانی .
جای هیچ تردیدی نیست که شالوده ساختار نظام حکومتی نیز بر همین اصل برنامه ریزی استوار و پایدار است خاصه در سازمانی خدماتی که ملجا و مرجع انتظارات تمامی آحاد مردم است اعم از خرد و کلان ، فقیر و غنی .بی انکار کوچکترین لغزش در تامین نیازهای حیاتی افراد ، آثار غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت .
به یقین وزارتخانه متبوع نیز در پی نشستها و تعاطی نظرات کارشناسی در معاونت های ذیمدخل منبعث از برنامه های مبتنی بر نیاز سنجی های کوتاه و بلند مدت ، اقدام به نشر آگهی فراخوان جهت تکمیل ظرفیت سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال 1397 و متعاقبا برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی و نتیجتا گزینش برترین ها و مترتبا اخذ تعهد از پذیرفته شدگان نموده لیکن با حدوث تعارض در نظرات ثانویه در حوزه های ذیربط ،تمامی وعده ها و امیدهای حاصل از چرخه موصوفه چهره و شان برنامه های بنیادین مدونه را از جلاء و دوام به آسیب پذیری و بی وفائی دگرگون ساخت و حق مسلمه و مکتسبه اینجانبان در اسارت ناهماهنگیها و تناقضات درون سازمانی به اجحاف و اضاعه کشانده شده که امید قاطع دارد حضور حضرتعالی در راس وزارتخانه ، طلیعه ای خواهد بود بر ایستائی وعده ها و دوام مقرره ها با رویکرد احقاق حق مکتسبه متظلمین .


پذيرفته شدگان آزمون تكميل ظرفيت    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize پذيرفته شدگان آزمون تكميل ظرفيت to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا