درج صلاحیت اجرا در پروانه مهندسان رشته نقشه‌برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان

جناب آقای مهندس محمد اسلامی

وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام و احترام؛

همان‌طور که مستحضر هستید طی سنوات اخیر امکان درج صلاحیت اجرا بر روی پروانه داوطلبین پذیرفته‌شده در آزمون نظام مهندسی ساختمان در رشته نقشه‌برداری مقدور نبوده است و همچنین امکان ارتقا پایه صلاحیت اجرا برای مهندسان رشته نقشه‌برداری که پیش‌ازاین موفق به احراز صلاحیت اجرا به میزان مندرج در جدول شماره ۱۷ فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان رشته مهندسی نقشه‌برداری در پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی رشته نقشه‌برداری خود شده بودند نیز متوقف گردیده است.

لذا امضاکنندگان این نامه، که همگی از مهندسان نقشه‌بردار دارای پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی در رشته نقشه‌برداری هستند، از حضرت‌عالی خواستار رفع موانع فوق‌الذکر جهت درج صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال و همچنین امکان ارتقای پایه در صلاحیت اجرای پروانه‌های خود هستند.

با احترام

جمعی از مهندسان نقشه‌بردار

سیزدهم مرداد ۱۳۹۸


مهرداد رفیعی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize مهرداد رفیعی to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook