درخواست شروع دوره دستياري بصورت همزمان

رياست محترم مركز سنجش پزشكي كشور

جناب اقاي دكتر حيدرزاده

با سلام و احترام

اينجانبان دستياران ورودي ٩٨ طي اين نامه و ادله اي كه در ان عنوان خواهد شد اعلام ميداريم شروع دوره تحصيلي بصورت دومرحله اي كاملا غيرمنصفانه است و از حضرتعالي تقاضا داريم در صورت منطقي دانستن ادله موجود دستور مقتضي و مناسب را مبذول فرماييد.

١-في الذاته شروع دوره تحصيلي دستياري با اين حجم كاري سنگين،آن هم بصورت دومرحله اي،استرس زا است و فشار جسمي و رواني مضاعفي به هر دو دسته دستياران وارد ميكند.

٢-اينكه كارشناسان محترم عنوان ميكنند "شما كه يك ماه زودتر شروع كرده ايد،يك ماه زودتر هم تمام ميكنيد" كاملا غيرمنطقي است.به نظر حضرتعالي آيا ١٢ كشيك سال يكي با ٥ كشيك سال چهاري قابل قياس است؟!

٣-جناب دكتر،تكليف دوستاني كه يك ماه زودتر شروع ميكنند،يك سال بعد چه خواهد بود؟! آيا باز هم بعنوان دستيار سال دو در نبود دوستاني كه مهر سال يكي را شروع كرده اند بايد بار امور را به دوش بكشند؟! و الي اخر؟!

٤-جناب دكتر،از شروع دوره دستياري به شيوه طراحي شده(دو مرحله اي)چه عده اي سود خواهند برد؟!آيا غير ازين است كه دبيرخانه شوراي تخصصي عنوان ميكند كه طول دوره دستياري ٤ سال است و شروع ان بدين گونه هيچ الزامي ندارد؟!

٥-جناب دكتر،خيلي از دوستان طرحي و سرباز استرس اين را دارند كه عدم هماهنگي بين بخش ها و تاخير ان ها در شروع دوره دستياري در نهايت به ضرر ان ها تمام نشود و مورد غضب دوستان سال بالايي و ... قرار نگيرند!

٦-جناب دكتر،برخورد اساتيد و دستياران سال بالا با ورودي هاي جديد چگونه خواهد بود؟!روابط بين بخشي بين دستياران سال يكي چگونه رقم خواهد خورد؟! به نظر حضرتعالي بهتر نيست شروع دوره پرتنش دستياري با آرامش هرچه بيشتر انجام شود؟!

درپايان به شما استاد گرامي خداقوت گفته و ملتمسانه خواهش ميكنيم مارا فرزندان خود قلمداد كنيد و تدبيري بيانديشيد تا مشكل بوجود امده با برنامه ريزي هرچه بهتر و سريع تر بگونه اي خاتمه داده شود كه منافع همه گروه ها دران لحاظ شده باشد.

قدردان شما هستيم

مرداد ٩٨

امضای این دادخواست

By signing, I authorize رود to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا