طرح ضریب کا متخصصین کودکان ورودی ۹۴

بسمه تعالی
معاونت محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر جان بابایی
با سلام و احترام؛
چنان مستحضرید مصوبه کاهش طول دوره تخصص کودکان در آذرماه سال ۹۷ از ۴ سال به ۳ سال به طور قطعی اعلام گردید در حالی که ورودی های ۹۴ این رشته از سال آخر (سال ۴) سه ماه را پشت سر گذاشته بودند و با عنایت به تصمیم هیئت بورد و معاونت آموزشی وزارت ورودی مذکورعلیرغم مصوبه (۳۶ ماه طول دوره کودکان از دوره ۴۲ دستیاری) تا  اردیبهشت سال ۹۸ به طور  فعال در بخش‏ها و کشیک های مربوطه انجام وظیفه نموده اند
فلذا به علت حقوق ناچیز رزیدنتی در طول مدت بیشتر از مصوبه و از همه مهمتر اعزام ورودی های ۹۴ به طرح ضریب K در چند ماه مانده به امتحان  بورد تخصصی! بیشترین آسیب متوجه ورودی ما شده است از حضرتعالی خواستار  جبران این خسارت مادی ، روانی ، زمانی و ... خواستار احتساب مدت فوق به عنوان طرح ضریبK هستیم و امیدواریم مورد موافقت و توجه ویژه حضرتعالی به ورودی های ۹۴ قرار گیرد.
با تشکر
ورودی های ۹۴ رشته کودکان

امضای این دادخواست

By signing, I authorize کاظم رضوی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا