پرداخت معوقات پزشکان،دندانپزشکان وپرسنل طرف قرارداد بیمه روستایی وپزشک خانواده استان لرستان

بسمه تعالی

"ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان"

"با سلام وخسته نباشید"
احتراما بعرض میرسد کلیه پزشکان،دندانپزشکان وپرسنل طرف قرارداد بیمه روستایی وپزشک خانواده
استان لرستان،معوقاتی دارند شامل:(30%کارانه زمستان97+ 20% کارانه بهاروتابستان98+ 80%
کارانه مرداد وشهریور ومهر98+ معوقات تغییر ورژن سالهای 96 و97)که تا کنون هیچگونه اقدامی
جهت پرداخت موارد فوق الذکر،صورت نپذیرفته است.نظربه اینکه این مسئله،مشکلات مالی فراوانی
برای کلیه همکاران ایجاد کرده،ازحضرتعالی خواهشمندیم درخصوص حل این مشکل،اقدام عاجل مبذول
فرمایید.لازم به ذکراست گروهی ازهمکاران اعتقاد داشتند که مسئله فوق الذکر مستقیما از وزارت خانه
پیگیری شود اما صلاح براین شد که سلسله مراتب حفظ شود وازابتدا با حضرتعالی،مشکل مطرح گردد
ضمنا با مشورت جمیع همکاران قراربراین شد که تا آخر آبان ماه جاری 20% زمستان97 و80%مرداد
وشهریور گذشته، پرداخت شود وکلیه معوقات مانده ازقبل، تا آخر آذرماه جاری پرداخت گردد تا خدمت
رسانی به مردم محروم منطقه،کما فی السابق بنحو مطلوبی صورت پذیرد.امیدواریم دراین خصوص اقدام
موثر و مثبتی را ازجانب حضرتعالی،شاهد باشیم%

با تشکراز بذل عنایتی که میفرمایید

 

 رونوشت:
استانداری محترم لرستان
سازمان بازرسی کل کشور واحد لرستان
سازمان بیمه خدمات درمانی
سازمان نظام پزشکی واحد لرستان


Fatemehadipour538@gmail.com    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize Fatemehadipour538@gmail.com to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...