نامه به رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكى لرستان آقاى دكتر نيكبخت در خصوص معوقات پزشكان و لغو قرارداد آنها

بسمه تعالى
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى لرستان
جناب آقاي دكتر نيكبخت
سلام عليكم
احتراما اينجانبان پزشكان خانواده بيمه روستايى شاغل در استان لرستان نسبت به پرداخت با تاخير چند ماهه كارانه و عدم پرداخت پايش هاى فصلى از ابتداي سال ٩٨ مراتب اعتراض خود را به استحضار ميرسانيم. نظر به وضعيت اقتصادى و تورم موجود مشكلات عديده اى براى اينجانبان ايجاد شده است.لذا بر حسب مسئوليت پذيرى و روحيه مدارا كننده ى جامعه پزشكى تاكنون تنها به چند ديدار حضورى با معاونين جنابعالى و مسئول بيمه سلامت اكتفا كرده و اميدوار اصلاح شرايط حاضر بوديم كه متاسفانه اين تغيير حاصل نشده و دلسرد تر و بي انگيزه تر از قبل در حال فعاليت مى باشيم. لذا خواهشمند است نسبت به پرداخت معوقات اينجانبان تا پايان سال جارى مساعدت لازم بعمل آيد در غير اينصورت ادامه اين وضع برايمان ميسر نبوده و خواهان لغو قرارداد بصورت دست جمعى تا تاريخ بيستم اسفند ١٣٩٨ و پيوستن به شبكه ى بهداشت ساير استان ها كه شرايط مناسب ترى دارند، مى باشيم.
پيشاپيش از توجه و محبت شما سپاسگزاريم.


با تشكر
پزشكان خانواده روستايي استان لرستان

 

رونوشت:

بازرسى محترم استاندارى

ديوان عالى عدالت

 

 

 


پزشكان خانواده روستايى استان لرستان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize پزشكان خانواده روستايى استان لرستان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا