درخواست تعلیق فعالیت های آموزشی درمانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

باسمه تعالی

ریاست محترم دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

با سلام و احترام

ضمن تقدیم مراتب سپاس از زحمات جنابعالی در راستای ارائه ی خدمات دندانپزشکی در شرایط کنونی با آگاهی از اینکه پیشگیری برای پرسنل خدمتگزار در کلیه ی سطوح اعم از پزشکان و دستیاران و دانشجویان با توجه به انتشار دراپلت های تنفسی و عدم امکان رعایت فاصله ی ایمن از بیماران و ناقلین به علت ویژگی شغلی و ذاتی دندانپزشکی و نیز ناشناخته بودن ناقلین به علت طولانی بودن دوره ی کمون طولانی ویروس میسر نمی باشد و از آنجا که پزشکی حرفه ای مقدس می باشد، به نظر می رسد انجام خدمات دندانپزشکی در این برهه ی زمانی نه تنها خدمت نیست بلکه منجربه دامن زدن به فاجعه ای ملی و انسانی می شود.

از این رو خواهشمندیم با تعلیق فعالیت های آموزشی درمانی تا زمان کنترل همه گیری بیماری موافقت نمایید.

با سپاس فراوان

دستیاران تخصصی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook