درخواست تعلیق فعالیت های آموزشی درمانی دانشکده دندانپزشکی مشهد

باسمه تعالی

ریاست محترم دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

با سلام و احترام

ضمن تقدیم مراتب سپاس از زحمات جنابعالی در راستای ارائه ی خدمات دندانپزشکی در شرایط کنونی با آگاهی از اینکه پیشگیری برای پرسنل خدمتگزار در کلیه ی سطوح اعم از پزشکان و دستیاران و دانشجویان با توجه به انتشار دراپلت های تنفسی و عدم امکان رعایت فاصله ی ایمن از بیماران و ناقلین به علت ویژگی شغلی و ذاتی دندانپزشکی و نیز ناشناخته بودن ناقلین به علت طولانی بودن دوره ی کمون طولانی ویروس میسر نمی باشد و از آنجا که پزشکی حرفه ای مقدس می باشد، به نظر می رسد انجام خدمات دندانپزشکی در این برهه ی زمانی نه تنها خدمت نیست بلکه منجربه دامن زدن به فاجعه ای ملی و انسانی می شود.

از این رو خواهشمندیم با تعلیق فعالیت های آموزشی درمانی تا زمان کنترل همه گیری بیماری موافقت نمایید.

با سپاس فراوان

دستیاران تخصصی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: