به کارگیری و استخدام نیروهای هوشبری در وضعیت فعلی با توجه به کمبود نیروهای پرستار

تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...
Facebook