صورتجلسه ی اعطای نمایندگی به نمایندگان متعهدین خاص دندانپزشکی جهت پیگیری اجرای قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

 

 

صورتجلسه اعطای نمایندگی

 

 

 

بسمه تعالی 

 

در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی و با عنایت به مواد 35 و 36 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اینجانبان امضا کنندگان ذیل به منظور پیگیری حقوق مربوط به کاهش مدت دوره طرح خدمت با تفویض اختیار خود به آقایان سهیل جنتی عطایی، فرهاد ابوترابی وسجاد پزشکی  برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی رسیدگی، در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان و تعهد به پرداخت حق الوکاله به هر میزانی، با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نموده و به مفاد حقوقی این تفویض اختیارمتعهد می باشیم:

 

وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی

وکالت در مصالحه و سازش

وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند

وکالت در تعیین جاعل

وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور

وکالت در توکیل

وکالت در تعیین مصدق و کارشناس

وکالت در دعوی خسارت

وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا

وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث

وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث

وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن

وکالت در ادعای اعسار

وکالت در قبول یا رد سوگند

وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی”

 

 

 

اسامی اشخاص موافق و متعهد به مفاد فوق؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دکتر سهیل جنتی عطایی.دکتر فرهاد ابوترابی.دکتر سجاد پزشکی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that دکتر سهیل جنتی عطایی.دکتر فرهاد ابوترابی.دکتر سجاد پزشکی will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: