اصلاح وضعیت محیط زیست


Guest

/ #20

2015-11-19 19:28

آقای تیموری مدیرکل دفتر صید و شکار قرقهای اختصاصی برای همسر خانم لاهوتی و ابتکار مهیا میکنه تا این آقایون با رییس بیمارستان پارس براحتی به شکار بپردازند و گوشت شکار را نوش جان کنند.تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook