اصلاح وضعیت محیط زیست

Quoted post


Guest

#3

2015-11-19 16:58

امیدواریم این خانم اشغالگر و تروریست که از دیوارهای سفارت آمریکا بالا رفته است بزودی در دادگاههای بین المللی محاکمه شود.

Replies


Guest

#137 کلی خندیدیم واقعا این کاره بود

2015-12-02 11:47:06

#3: -  

 
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook